Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZERVEZETI_ÉS_MŰKÖDÉSI_SZABÁLYZAT_4

2013.09.25


Nyilatkozat

Az I. István Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SzM elnöksége az adatkezelési szabályzat módosítását 2013. 04. 29. napján tartott ülésén megtárgyalta, annak módosítási javaslatával egyetért.

Homokszentgyörgy, 2013. április 29.

Radócsainé Székely Tünde.
a Szülői Munkaközösség elnöke


Nyilatkozat

Az I. István Általános Iskola Arany János Tagintézmény Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SzM elnöksége az adatkezelési szabályzat módosítását 2013. 04.29. napján megtartott ülésén megtárgyalta, annak módosítási javaslatával egyetért.

Lad, 2013. április 29.

Sebőkné Horváth Ágnes
a Szülői Munkaközösség elnöke


Nyilatkozat


Az I. István Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Szülői Munkaközösség az SzMSz módosítását 2013. 04. 29. napján tartott ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadja. A Szülői Munkaközösség a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó SzMSz-rendelkezésekhez egyetértését adja.

Homokszentgyörgy, 2013. április 29.

Radócsainé Székely Tünde.
a Szülői Munkaközösség elnöke

 

Nyilatkozat


Az I. István Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Szülői Munkaközösség az SzMSz módosítását 2013. 04. 26. napján tartott ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadja. A Szülői Munkaközösség a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó SzMSz-rendelkezésekhez egyetértését adja.

Lad, 2013. április 26.
Sebőkné Horváth Ágnes
a Szülői Munkaközösség elnöke

Nyilatkozat


Az I. István Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SzMSz módosítását 2013. április 8. napján tartott ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta. A diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó SzMSz-rendelkezésekhez egyetértését adja.


Homokszentgyörgy, 2013. április.08.
Horváth Klaudia a diákönkormányzat vezetője


Nyilatkozat

Az I. István Általános Iskola Arany János Tagintézmény Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SzMSz módosítását 2013. április 29. napján tartott ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta. A diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó SzMSz-rendelkezésekhez egyetértését adja.


Lad, 2013. április 29.
Asztalosné Dibuz Mónika diákönkormányzat vezetője

 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 


I.ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Homokszentgyörgy
Arany János Tagintézmény- Lad
Könyves Kálmán Tagintézmény- Kálmáncsa

 

2013.

 

 

 

 

 

 


Az I. István Általános Iskola Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. VIII. fejezete, a közszolgálati nyilvántartásról szóló 68/1993. (V. 5.) Kormányrendelet, valamint a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 16/1993. (XII. 14.) BM rendelet alapján állapítom meg. A szabályzat magába foglalja az intézményben történő adatkezelést és az adatvédelem rendjét is.

I. Az Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat hatálya

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: ASz) hatálya kiterjed az I. István Általános Iskolában közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra, az intézménnyel munkaviszonyban álló munkavállalókra, továbbá a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra (továbbiakban: közalkalmazottakra).

A szabályzat hatálya kiterjed az intézménynél folyó személyi adatkezelésre.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az intézményben folyó valamennyi ügyintézési és ügyirat – kezelési eljárásra.

II. Értelmező rendelkezések az adatvédelem alkalmazásában

Adat: az információ megjelenési formája, azaz tények, elképzelések nem értelmezett, de értelmezhető közlési formája.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat:  a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre és
 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Közérdekű adat: iskolai feladatot, valamint egyéb, tanórán kívüli feladatot ellátó személy kezelésében levő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatállomány: valamennyi manuális vagy informatikai rendszerben levő adat közös ismérvvel, illetőleg azonos elvek alapján történő logikai rendszerbe foglalása.


III. Általános rendelkezések

A közalkalmazotti nyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért az iskola vezetője/tagintézmény-vezetői a felelősek.

Az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit minden közalkalmazott köteles betartani. A szabályzat előírásainak érvényesülését az intézményvezető az intézményvezető -helyettes és a tagintézmény-vezető útján folyamatosan ellenőrzi.

Az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezető személyesen felelnek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységeknél az adatok védelmének biztosításáért, melyek a következőkre terjednek ki:

 a feladat ellátása során keletkezett és kezelt adatok,
 más szervtől átvett adatok,
azon adatok, amelyekre betekintési, ill. felhasználási jogosultságot kaptak és
minden olyan adat, amely a feladataik elvégzéséhez közvetlenül nem szükséges, de a munkavégzés során a különböző információs csatornákon tudomást szereztek róla.

Az adatvédelem az iskola teljes szervezeti egységét érintő feladat, amely magába foglalja:

a működéshez szükséges információk törvényességének, alaposságának, pontosságának, teljességének és sérthetetlenségének biztosítását,
a kezelt adatok megóvását a jogosulatlan hozzáférés, módosítás vagy nyilvánosságra hozatal ellen és
a kezelt adatok törlésének, illetve minden fajta fizikai megsemmisülésének megakadályozását.

Az iskola által kezelt nyilvántartások csak a törvényben meghatározott esetekben kapcsolhatók össze egymással, illetve más nyilvántartásokkal.

A személyes adatállományok kezelése során a személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait az adatkezeléshez fűződő más érdekek nem sérthetik.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az adathozzáférési jogosultsággal rendelkező dolgozó a tudomására jutott információkat csak feladatainak ellátására használhatja fel, vezetője engedélye nélkül semmilyen információt nem adhat ki. Az adatkezelő a tudomására jutott adatok kezeléséért személy szerinti felelősséggel tartozik.

Minden közalkalmazott, ha jogellenes adatkezelést észlel, köteles a közvetlen vezetőt tájékoztatni a jogellenes magatartás észleléséről, a kezelő személyről és a kezelt adatok köréről.

Az adatkezelő köteles a közvetlen vezetőjét tájékoztatni minden olyan eseményről, amelyben őt jogszerűtlen adatkezelésre kérték fel, utasították, illetve a saját rendszerében illetéktelen adathozzáférést, vagy adatkezelést tapasztalt.

Az I. István Általános Iskola kezelésében levő valamennyi adatállományra az általános adatvédelmi előírások vonatkoznak.


IV. A személyi iratok kezelésének adatvédelme

Személyi irat minden olyan adathordozó, amely a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, vagy annak megszűnésekor keletkezett.

1. A személyi iratok köre:

a személyi anyag iratai,
a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok,
a közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó más jogviszonnyal kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás) és
a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

2. Az adatvédelmi követelmények betartása miatt a személyi iratra csak olyan adat vagy megállapítás vezethető rá, amelynek alapja:

 közokirat, vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata,
 az igazgató írásbeli rendelkezése,
 a bíróság, vagy más hatóság döntése és
 jogszabályi rendelkezés.

3. Együttesen kell kezelni (személyi anyagban) a közalkalmazottnak a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos következő iratokat:
 az adatnyilvántartó lapot,
 a közalkalmazotti igazolás másolatát,
 az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokat,
 az önéletrajzot és az erkölcsi bizonyítványt,
 a kinevezést, a besorolást és a minősítést,
 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető okiratot,
 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozatot és
 a munkaköri leírást.
A személyes iratokba és a közalkalmazotti nyilvántartásba indokolt mértékig jogosult betekinteni:
 saját adataiba a közalkalmazott,
 a közvetlen munkahelyi vezető (igazgató, igazgatóhelyettes),
 az adatvédelmi felelős (gazdasági vezető),
 a törvényességi ellenőrzést végző személy,
 a fegyelmi eljárást lefolytató testület,
 a nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság (a közalkalmazottal szemben indult büntetőeljárás esetén) és
 munkaügyi per esetén a bíróság.

A közalkalmazott a róla nyilvántartott adatokba és iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kaphat. Jogosult továbbá a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, jogellenesen nyilvántartott adat törlését kérni és a jogellenesen kért adatközlést megtagadni.

4. A közalkalmazott nem közérdekű, személyes adatait kizárólag a törvényben meghatározott esetben és célokra lehet átadni harmadik személynek.

5. Személyi iratokból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

V. Nyilvántartási eljárás

Az I. István Általános Iskolában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. tv. alapján meghatározott módon egységes nyilvántartást kell vezetni az intézmény kezelésében levő, illetve a feladat ellátásához szükséges adatállományról.
Az adatok nyilvántartása történhet elektronikus, illetve manuális módon. A manuális úton vezetett, illetőleg a kinyomtatott adatnyilvántartások ügyiratkezelése és irattározása az iratkezelési szabályzat szerint történik.
A közszolgáltatási nyilvántartás célja, hogy adatokat biztosítson a közszolgálati jogviszonyból, valamint más ehhez kapcsolódó jogviszonyból eredő jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához.
A közszolgálati alapnyilvántartás vezetése „Adatlapon” történik. Az „Adatlap” a személyi anyag része. Adatlapot kell kitöltetni:
a határozott és a határozatlan időre kinevezett,
a teljes, illetve a részmunkaidőben foglalkoztatott és
a nyugdíjasként foglalkoztatott közalkalmazottakról.
Az „Adatlap” első alkalommal való kitöltésekor az érintett közalkalmazott aláírásával igazolja, hogy a felvett adatok a valóságnak megfelelnek.
A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni az intézmény vezetőjét. Az intézmény vezetője a bekövetkező változások átvezetéséről 3 napon belül köteles gondoskodni.
A közszolgálati alapnyilvántartás adatai közül az intézmény megnevezése, a közalkalmazott nevére és besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

 


VI. Az adatszolgáltatás rendje

Az adatszolgáltatás kérelemre és hivatalból történhet. A kérelemre történő adatszolgáltatás szóban és írásban is történhet. Az írásbeli kérelmeket iktatni kell és manuális vagy elektronikus úton nyilván kell tartani. Személyes adatot az iskola kizárólag akkor szolgáltathat, ha az igénylő jogszabályi hivatkozással igazolja kérelme alapját.

A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelős:
az intézmény vezetője,
a gazdasági ügyintéző,
a pedagógiai intézményvezető-helyettes/ tagintézmény-vezetők,
az iskolatitkár és
a közalkalmazott, saját adatainak közlése vonatkozásában.

Az intézmény vezetője felel a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére, kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint az e szabályban rögzített előírások megtartásáért, a követelmények teljesítményének ellenőrzéséért.

A minősítést végző vezető (igazgató, helyettes, tagintézményvezető, munkaközösség – vezető) köteles gondoskodni arról, hogy a minősítés folyamatában jogszabály alapján esetlegesen bevont harmadik személy kizárólag csak jogszerű és tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.

A személyi irat kezelését ellátó közalkalmazott köteles:
gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amely a IV. fejezet 2. pontjában meghatározott adatforráson alapul.

A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését kezdeményezheti az intézmény vezetője, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg.

Az illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatot ellátó közalkalmazott köteles gondoskodni arról, hogy az illetményszámfejtésre átadott adatok ne juthassanak illetéktelen személy vagy szerv tudomására.

A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a közoktatási intézmény számára átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

Az adatszolgáltatást az intézményvezető engedélyezi, ha nincs jelen, akkor az az intézményvezető -helyettes, akinek a vezetése alatt álló szervezeti egység kezelésébe tartozik az igényelt adat. Az intézményvezető, illetve annak helyettese a kérelem megvizsgálását követően dönt annak teljesíthetőségéről, illetőleg segítséget nyújt a kétséges körülmények tisztázásához.

A tantestületi értekezletekkel kapcsolatos jegyzőkönyveket a mellékletekkel együtt iktatni kell. A jegyzőkönyvekből történő adatszolgáltatás (másolás) nem tartalmazhat személyes adatot. Az adatszolgáltatást úgy kell végrehajtani, hogy a személyes adatokat tartalmazó részeket törölni kell.

VII. Záró rendelkezések
Az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feladatokat, illetve jogosultságokat a munkaköri leírásokban fel kell tüntetni!

A jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megszegése a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségszegésnek minősül.

E szabályzat hatályba lépésének ideje: 2013. szeptember 1.

Homokszentgyörgy, 2013. április 3.

 

Pfeifferné Vágó Mária
intézményvezető


F Ü G G E L É K E K

1. sz. függelék


Az intézmény bélyegzőinek lenyomata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. sz. függelék

Az intézmény dokumentumai


Az iskola működésének alapdokumentumai
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
Házirend

Az intézmény szakmai dokumentumai
Pedagógiai program
Kerettantervek / helyi tanterv
Tantárgyfelosztás
Órarend

Az aktuális tanév dokumentumai
Vezetői munkaterv
Éves munkaterv és beszámolók
Szakmai munkaközösségek munkatervei
Diákönkormányzat munkaterve
Intézkedési terv ( ha releváns)
Továbbképzési program/ Éves beiskolázási terv
Kompetencia felmérések

Intézményi ügyintézés dokumentumai
Jegyzőkönyv, határozatok, értesítés
Tanügyi nyomtatványok

Munkaügyi dokumentumok
Kinevezések, szerződések
Munkaköri kötelezettségek

Az intézmény védelmi jellegű dokumentumai
Munkavédelmi szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Az intézmény működési dokumentumai
Gyakornoki szabályzat
Bélyegző nyilvántartás

Az intézmény érdekvédelmi dokumentumai
Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata
Szülői szervezet működési szabályzata

Az intézmény könyvtár dokumentumai
Az iskolai könyvtár szabályzata


3. sz. függelék

Az intézmény ellenőrzési rendszerének működtetése

Kit, mit
ellenőriznek? Ki ellenőriz? Milyen
rendszerességgel
ellenőriznek? Az ellenőrzés
tapasztalatainak
összegzése

Az iskolai neveléssel, oktatással kapcsolatos munka

Pedagógiai program
Felülvizsgálata
Iskolavezetés,
Nevelőtestület Évente Írásban vagy szóban
Helyi tanterv alapján
végzett szakmai
munka
intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
Munkaközösség-vezetők Évente Írásban
Tankönyvválasztás

intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
szaktanárok Évente Szóban
Tanmenetek,
munkatervek
intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
Szept. 20-ig, ill.
folyamatosan Szóban

Tanulmányi munka

 

Szaktanár,
Osztályfőnök,
intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
Munkaközösség-vezetők,
Nevelőtestület Folyamatosan,
havonta legalább
egyszer, félévkor és
év végén Érdemjegy,
osztályzat
ellenőrzőbe,
bizonyítványba
szóbeli értékelés
ellenőrzőbe,
bizonyítványba
Magatartás,
szorgalom Osztályfőnök,
Nevelőtestület Félévenként
Szövegesen írásban
Tantermek,
szaktantermek rendje
intézményvezető h.-/tagint.vez.
Folyamatosan Szóban

Munkaközösségek
munkája

Munkaközösség vezetők,
intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
Folyamatosan
Összegzés félévente, évente
Szóban, írásban

Pedagógus munkája
(munkaköri kötelezettség
szerint) intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
Ellenőrzési
terv szerint Szóban vagy írásban

Kit, mit
ellenőriznek? Ki ellenőriz? Milyen
rendszerességgel
ellenőriznek? Az ellenőrzés
tapasztalatainak
összegzése
Oktató-nevelőmunka
Értékelése
intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
munkaterv szerint Írásban

A tanulók írásbeli
munkái
Szaktanár,
Munkaközösség-vezetők
Folyamatosan Írásban

Felzárkóztatás,
korrepetálás helyzete
Osztályfőnök,
intézményvezető h.-/tagint.vez.
Folyamatosan Szóban vagy írásban

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
munka intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
1. Folyamatos Szóban és írásban

Pedagógiai
adminisztráció
intézményvezető h.-/tagint.vez.
Munkaközösség-vezetők Folyamatos Szóban, írásban

Kiemelkedő
tanulmányi- és
sporteredmények Szaktanár,
Osztályfőnök
Aktualitás szerint Írásban illetve a
közösség előtt
szóban
Nagyobb
rendezvények

intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
Aktualitás szerint Osztály, iskola
közössége,
tantestület előtt
szóban
Könyvtáros
intézményvezető intézményvezető h.-/tagint.vez.
Félévente Szóban, írásban
Diákönkormányzat
tevékenysége DÖK vezető,
intézményvezető h.-/tagint.vez.
Évente Írásban

Munkavédelem,
tűzvédelem intézményvezető h.-/tagint.vez.
gazdasági ügyintéző
Folyamatosan Írásban

Szigorú számadású
nyomtatványok Gazdasági ügyintéző/vezető Folyamatos Írásban

Diákigazolványokkal
kapcsolatos feladatok intézményvezető /tagint.vez.
Folyamatos Írásban

Diákönkormányzat
nyilvántartásai,
elszámolásai DÖK vezető,
intézményvezető /tagint.vez.
Folyamatos Írásban

Személyügyi
nyilvántartások intézményvezető
Gazdasági ügyintéző/vezető Folyamatos Szóban

 

4. sz. függelék

Dokumentumok kezelése

Neve Felelős Ütemezés

Az iskola működésének alapdokumentumai

Alapító okirat Fenntartó Törv.mód.
SZMSZ Igazgató Évente
Házirend DÖK vezető Évente

Az intézmény szakmai dokumentumai

Pedagógiai program Igazgató Évente
Kerettantervek Igazgató Évente
Tantárgyfelosztás Ig.helyettes/tagint.vez. Félévente
Órarend Ig.helyettesek/tagint.vez. Félévente

Az aktuális tanév dokumentumai

Vezetői munkaterv Igazgató Évente
Éves munkaterv és beszámolók Igazgató Évente
Szakmai munkaközösségek munkatervei Mk.vezetők Évente
Diákönkormányzat munkaterve DÖK vezető Évente
Éves Beiskolázási terv Igazgató Évente
Kompetencia felmérések Ok.ig.helyettes tagint.vez.. Évente

Intézményi ügyintézés dokumentumai

Adatvédelmi szabályzat Iskolatitkár Évente
Diákigazolvány kezelési szabályzata Iskolatitkár Törv.mód.
Jegyzőkönyv, határozatok, értesítés Iskolatitkár Félévente
Tanügyi nyomtatványok Okt.ig.helyettes Évente

Munkaügyi dokumentumok

Kinevezések, szerződések Iskolatitkár/gazdasági ügyintéző Évente
Munkaköri kötelezettség Igazgató Alkalomszerű
Az intézmény védelmi jellegű dokumentumai gazdasági ügyintéző Évente

Az intézmény működési dokumentumai

Gyakornoki szabályzat Igazgató Törv.mód.
Bélyegző nyilvántartás Iskolatitkár Évente
Iskolai sportkör szervezeti és működési szabályzata Igazgató Évente

Az intézmény érdekvédelmi dokumentumai

DÖK szervezeti és működési szabályzata DÖK vezető Évente
Szülői szervezet működési szabályzat SZMK elnök Évente

Az intézmény könyvtár dokumentumai

Az iskolai könyvtár szabályzata ig.helyettes Évente


Elemi csapások és katasztrófa esetén szükséges feladatok elvégzésére

A bekövetkezett elemi csapás vagy katasztrófa esetén végre kell hajtani a szükséges emberi élet mentését, az épület vagy épületrész kiürítését.
A kiürítést a tűzriadó tervben meghatározott módon kell végrehajtani.

2. El kell végezni az épület vagy épületrész
- áramtalanítását,
- gázcsatlakozó vezeték elzárását,
- a szükséges kárenyhítési feladatok megkezdését.
- Az épület kiürítésénél ügyelni kell arra, hogy a kimenekített személyek, tanulók oly módon legyenek elhelyezve, hogy azok a kivezényelt tűzoltóság, polgári védelmi erők, rendőrség és egyéb szakszolgálatot ellátó személyek munkáját ne akadályozzák.
- A kiürítés folyamán a kimenekített anyagokat, bútorokat lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy azok az épülettől távolabbi ponton legyenek elhelyezve, megfelelő fedésükről, takarításukról, őrzésükről gondoskodni kell.

3. Katasztrófa, vagy elemi csapás esetén értesítendő személyek
- Barcs városi rendőrkapitányság
- Barcs városi tűzoltóság
- KLIK tankerületi igazgató
- Szükség esetén mentőszolgálat, illetve az együttműködési szerződésben szereplő társ- szervezetek

4. Bombariadó esetén az alábbiak szerint kell eljárni

Ha valaki robbanószer elhelyezését jelzi az intézménynél, az alábbiakban felsoroltakat haladéktalanul végre kell hajtani:
Azonnal értesíteni kell az intézmény igazgatóját, rendőrséget, polgármesteri hivatal illetékeseit, a KLIK tankerületet, majd ezzel egy időben haladéktalanul meg kell kezdeni az épület fegyelmezett kiürítését a tűzriadóban meghatározott módon (áramtalanítás, gázkizárás végrehajtása a riasztást követően azonnal).
Kiürítést követően a rendőrség érkezéséig az épületet lokalizálni kell, hogy oda-vissza senki ne tudjon bemenni.
A hatóságok megérkezéséig az épületben nem tartózkodhat senki.
Az iskola tanulóit az épülettől megfelelő távolságra, biztonságos helyre kell elhelyezni, tanári felügyelet mellett.
A kivonuló rendőrség parancsnokának a bejelentés tényét rögzítő alkalmazott beszámol a telefonban elmondottakról.
Az igazgató szintén beszámol a rendőrség parancsnokának a kiérkezésig tett intézkedésekről.
Ezt követően a kivonuló rendőrség parancsnoka által meghatározottak szerint járnak el.

 

Pfeifferné Vágó Mária
igazgató

FŐMUNKAIDŐN KÍVÜLI ELEMI CSAPÁSOK ÉS KATASZTRÓFA ESETÉRE ISKOLAI RIASZTÁSI LÁNC

Az iskolánkban bentlakó gondnok nem dolgozik. Ebből következik, hogy aki az iskolában történő, bármilyen elemi csapást először észlel, vagy tudomására jut, azonnal értesíti a helyben lakó igazgató-helyettest, ő van riasztási láncban az első helyen, neki kell a riasztást telefonon elindítani. A riasztást követően azonnal ki kell zárnia a gáz-, a villany- és szükség szerint a vízvezetékek rendszerét, azaz a fővezetékek elzárásáról az elemi csapát, katasztrófa észlelését követően azonnal gondoskodnia kell!
a)
b) Riasztási lánc

• Az igazgató-helyettes telefonon riasztja az igazgatót, a karbantartót, az iskolatitkárt.
• Ha nagyobb volumenű riasztásra van szükség, akkor riasztani kell a technikai dolgozókat és a pedagógusokat is!
• Ezzel kapcsolatosan az igazgatónak , távollétében az igazgatóhelyettesnek kell a helyszínen intézkednie.
• Az először érkező lehetőségeihez mérten (minden segítséget felhasználva) megkezdi a mentést – amellyel testi épségét nem veszélyeztetheti.
• A riasztási láncban résztvevő alkalmazottak egymást segítve a lehető legrövidebb úton és időben érkeznek az iskolába.
(1)
(2) Igazgató-helyettes
(telefonon riaszt)


igazgató


pedagógusok karbantartó


technikai dolgozók iskolatitkár a szükséges mentőegységek(tűzoltóság, mentők, katasztrófavédelem.


A RIASZTÁSI LÁNCBAN ELSŐDLEGESEN ÉRINTETTT SZEMÉLYEK, INTÉZMÉNYI DOLGOZÓK CÍME ÉS TELEFONSZÁMA

Andik Jánosné Igazgató-helyettes Homokszentgyörgy
Pfeifferné Vágó Mária igazgató Szulok
Kertész György karbantartó Homokszentgyörgy
Sánorné Semsi Erzsébet iskolatitkár Szulok

Az intézmény kiürítési terve (Tűzriadó terv) Pfeifferné Vágó Mária
Homokszentgyörgy, 2013. április 09. igazgató