Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

I. István Általános Iskola

7537 Homokszentgyörgy

Táncsics u. 2-4.

Arany János Tagintézmény Lad
Könyves Kálmán Tagintézmény Kálmáncsa

 

 


HÁZIRENDJE

 

2013.

 

 

 

 

 

HÁZIREND


Az I. István Általános Iskola és tagintézményei tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza magasabb jogszabályok előírásai alapján.

1. A házirend célja és feladata
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok gyakorlásával és a kötelességek végrehajtásával-, valamint az iskolák munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi életének megszervezését.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az I. István Általános Iskola és tagintézményei házirendjének elfogadása és jóváhagyása

Az intézményi házirendet a ladi Arany János Tagintézmény iskolai diákönkormányzata 2013. év …….hó….napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

Kelt: Lad, 2013. …………
……………………………………
iskolai diákönkormányzat vezetője
    

Az intézményi házirendet a homokszentgyörgyi I. István Általános Iskola diákönkormányzata 2013 év …….hó….napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

Kelt: Homokszentgyörgy, 2013…………
……………………………………
iskolai diákönkormányzat vezetője
    

Az intézményi házirendet a homokszentgyörgyi I. István Általános Iskola szülői szervezete a 2013 év …….. hó …. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

Kelt: Homokszentgyörgy, 2013………….
……………………………………
szülői szervezet elnöke
    
Az intézményi házirendet a ladi Arany János Tagintézményének szülői szervezete a 2013. év …….. hó …. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

Kelt: Lad, 2013………….
……………………………………
szülői szervezet elnöke
    

Az intézményi házirendet a kálmáncsai Könyves Kálmán Tagintézmény szülői szervezete a 2013 év …….. hó …. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

Kelt: Kálmáncsa, 2013…………..
……………………………………
szülői szervezet elnöke
    


Az intézményi házirendet az intézmény nevelőtestülete …... év……. hó … napján tartott ülésén elfogadta.

Kelt: Homokszentgyörgy, 2013 ………….
…………………………………..
igazgató
3. A házirend hatálya

1. A házirend előírásait be kell tartania az intézménybe járó gyerekeknek, tanulóknak, azok szüleinek, az intézmény pedagógusainak és más alkalmazottainak.

2. A házirend előírásai azokra a nevelési időben, tanítási időben, illetve tanítási, nevelési időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az intézmény szervez, és amelyeken az intézmény ellátja a tanulók felügyeletét.

3. A tanulók az intézmény által szervezett intézményen kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

4. A házirend nyilvánossága

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie.

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető
• az iskolák nevelői szobájában;
• az intézmény igazgatójánál;
• a tagintézmények vezetőinél.

3. Az újonnan elfogadott, vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
• a tanulókat osztályfőnöki órán;
• a szülőket szülői értekezleten tájékoztatnia kell.

4. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra, a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
• a tanulókkal osztályfőnöki órán;
• a szülőkkel szülői értekezleten.

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, tagintézmények vezetőitől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.


5. Gyermeki, tanulói jogok és kötelességek gyakorlása

Az intézmény tanulói teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatot tehetnek, és ezeket az intézményen belüli cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozatai tekintetében érvényesíthetik.
Csak azokban az esetekben szükséges a törvényes képviselőjük hozzájárulása, illetve jóváhagyása a jognyilatkozathoz, ha:
• a szülőre fizetési kötelezettség hárul;
• a tanulói jogviszony megszűnik, vagy szünetel;
• a tanítási időn kívüli programok alóli mentesítést kérik;

6. A tanulók jogai

1. Az első nevelési, tanítási év megkezdésétől a gyermekeknek, tanulóknak joga, hogy
• adottságaiknak és képességeiknek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek,
• személyiségüket, emberi méltóságukat, családi és magánélethez való jogukat tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számukra,
• kulturált formában tájékozódjanak tanulmányaik előmeneteléről, érdemjegyeikről, tanulmányi munkájuk értékelésével kapcsolatban , az iskolai élettel összefüggő kérdésekről,
• kérdésükre legkésőbb 15 napon belül érdemi választ kapjanak,
• véleményt mondjanak az iskola működésével, életével, pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát,
• javaslatot tegyenek az intézmény működésével kapcsolatos diákokat érintő kérdésekben.
• részt vegyenek az intézmény foglalkozásain, az intézmény által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken,
• szervezett segítséget kérjenek („tanulószoba, napközi”) a délutáni felkészüléshez
• vallásukat gyakorolhassák, de oly módon, hogy azzal nem akadályozhatják az iskolai oktató-nevelő munkát, valamint nem sérthetik mások személyhez fűződő jogait, emberi méltóságát,
• kezdeményezzék diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását,
• választhassanak, illetve megválaszthatóak legyenek a diákönkormányzat tisztségviselőinek, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségekre,
• rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljenek,
• vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjenek osztályfőnöküktől, vagy az intézmény igazgatóságától, valamint, hogy ezekre az ügyekre választ kapjanak,
• az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási eszközök, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, számítógép, stb.) ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhassák.

2. Ha a beíratás napja és a tanév megkezdése között hosszabb idő telik el, akkor a beíratás napjától – a tanulói jogviszony kezdetétől – a tanulók joga, hogy
• információt kapjanak az iskola működésével és a velük foglalkozó pedagógusok munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban,
• megismerjék az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit,
• részt vegyenek az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken,
• előzetes egyeztetés után (vagy: az iskola igazgatójának engedélye alapján) társaikkal, vagy egyénileg használják az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését (sport létesítményét, könyvtárát) – felnőtt felügyelete mellett,
• egyéni ügyeikkel leendő tanáraikhoz-, osztályfőnökükhöz-, az igazgatósághoz forduljanak.

7. Tanulói jogok érvényesítése az iskolában

1. A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthatnak be felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati Kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva.
• A panasz kivizsgálásának kezdeményezése a szülői szervezet is jogosult.
• A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól számított 15 napon belül az igazgató, tagintézmény vezető köteles intézkedni, (mint munkáltató, vagy pedig mint intézményvezető) s arról írásban kell értesítenie a panaszt benyújtó tanulót.

2. Jogszabálysértés esetén a tanulók, vagy a törvényes képviselőjük Törvényességi Kérelmet adhatnak be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre.

3. A tanulók minden egyéb az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyeikben az iskolai diákönkormányzatokhoz fordulhatnak, melynek intézési módját és rendjét a diákönkormányzat SzMSz-e tartalmazza.

4. Az igazgató bűncselekmény alapos gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap információt az intézmény ügyeivel kapcsolatosan.

5. A tanulók által készített tárgyak tulajdonjoga, a tanulói alkotások birtoklási rendje:

Foglalkozásokon, tanórán, illetve tanórán kívüli foglalkozásokon saját anyagból készített művek, saját tulajdont képeznek.
Az iskola által biztosított anyagból készített tárgyak tulajdonjogáról a szaktanár dönt.
Pályázatokra készített alkotások tulajdonjoga a pályázatok kiírása szerint alakul.

8. A tanulók kötelességei

A tanulók kötelessége, hogy
• tartsák tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársaikat,
• úgy éljenek jogaikkal, hogy azzal mások egyéni-, és az intézmény közösségeinek érdekeit ne sértsék, valamint másokat ne akadályozzanak jogaiknak gyakorlásában,
• tanuljanak szorgalmasan és képességeiknek megfelelő tanulmányi eredményt érjenek el,
• figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyenek részt a tanítási órákon, tanítási időn kívüli foglalkozásokon, ne zavarják fegyelmezetlenségükkel a közösség munkáját,
• a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszereléseket, és ellenőrző könyvüket, mindig hozzák magukkal, más eszközöket az iskolába ne hozzanak,
• ismerjék meg, és minden – az intézmény által szervezett – programon tartsák be a házirend előírásait,
• az intézményben és az intézményen kívül szervezett rendezvényeken viselkedjenek kulturáltan, magatartásukkal mutassanak példát, az intézmény jó hírét semmilyen formában ne csorbítsák.
• az intézményben a megjelenésük, öltözködésük ápolt és ízléses, életkoruknak megfelelő legyen, intézményi ünnepélyen viseljenek ünneplő ruhát (lányoknak: fehér blúz és sötét szoknya/ nadrág, a fiúknak: fehér ing és sötét hosszúnadrág),
• vigyázzanak az intézmény felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezeljék, az általuk okozott kárt térítsék meg,
• óvják maguk és társaik, valamint az intézmény minden dolgozójának egészségét és testi épségét, tartsák meg a közlekedési, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat,
• észleléskor azonnal jelentsék a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket,
• a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjanak.


9. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló óvó- védő szabályok

1. A tanuló kötelessége, hogy:
• óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;
• betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
• azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;
• azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát vagy, ha megsérült;
• megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;
• rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.

2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
• a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;
• a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;
• a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, rágógumit nem rághatnak.

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvosok és iskolai védőnők biztosítják.

4. Az iskolaorvosok elvégzik – vagy szakorvos részvételével biztosítják – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
• fogászat: évente,
• belgyógyászati vizsgálat: szűrési terv alapján,
• szemészet: évente egy alkalommal,
• a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,
• továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik évfolyamon.

5. Az iskolai védőnők elvégzik a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát az éves szűrési terv alapján.

6. Az intézmény területén és a bejárattól 5 m-es körzetben dohányozni szigorúan tilos.

7. Az intézményben csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Ha a, tanuló beteg - a többi gyermek, tanuló megóvása érdekében - az intézményben nem tartózkodhat.

8. Az intézmény pedagógusai, alkalmazottai otthonról beküldött gyógyszert csak abban az esetben adhatnak be a tanulóknak, ha az iskolába járás mellett ezt az orvos indokoltnak tartja. (Ez alól kivételt jelent az allergiapipa és magas láz esetén beadott lázcsillapító),

9. A beteg tanuló csak orvosi igazolással, gyógyultan térhet vissza a közösségbe.

10. A szülő 3x1 napot igazolhat írásban.

10. A gyermekek, tanulók közösségei
Az osztályközösség

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.

2. Két különböző évfolyamra járó, de közös tanulócsoportot alkotó tanulók is osztályközösséget alkothatnak. Az összevont osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.


3. A 3.- 8. osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választhatják meg:
• két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzatok vezetőségébe.
A diákkörök

1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, stb.

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézmény igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzatok, a szülői szervezetek iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.

3. A diákköröket nevelő, szülő vagy az intézmény igazgatója, tagintézmény-vezető által felkért nagykorú személy vezeti.

4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az intézmény igazgatójának, tagintézmény vezetőjének be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az intézmény igazgatójának egyetértését.

5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.

11. Az iskolai diákönkormányzat

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolákban diákönkormányzatok működhetnek.

2. Az iskolai diákönkormányzatok tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.

3. A diákönkormányzatok tevékenységét az intézmény igazgatója, tagintézmény-vezetője által megbízott nevelők segítik.

4. Az iskolai diákönkormányzatok képviseletét az iskolai diákönkormányzatokat segítő nevelők látják el. A diákönkormányzatokat megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatokat segítő nevelőknek ki kell kérniük az iskolai diákönkormányzatok vezetőségének véleményét.

Az iskolai diákközgyűlés

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.

2. A diákközgyűlés összehívásának kezdeményezője a diáktanács diákvezetője. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az intézmény igazgatója, a tagintézmény-vezetője a felelős.

3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatokat segítő nevelők, valamint a
diákönkormányzatok gyermekvezetői beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról, valamint az intézmény igazgatója, tagintézmény-vezetője
tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok
helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak
végrehajtásának tapasztalatairól.

12. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról
• az intézmény igazgatója, és tagintézmény-vezetője
o az iskolai diákönkormányzatok vezetőségi ülésén legalább félévente,
o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,
o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,
• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.

2. A tanulót, a tanuló szüleit, , a gyermek, a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják.

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatóságával, a tagintézmény-vezetővel, nevelőivel vagy a szülői munkaszervezetek vezetésével.

4. A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról
• az intézmény igazgatója, tagintézmény-vezetői:
o a szülői szervezet választmányi ülésén minden félév elején tájékoztatják,
• az osztályfőnökök
o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.

5. A szülőket a nevelők tanulók egyéni haladásáról, személyiségük fejlődéséről az alábbi módon tájékoztathatják:
• szóban:
o a családlátogatásokon,
o a szülői értekezleteken,
o integrációs szülői értekezleteken,
o a nevelők fogadó óráin,
o a nyílt tanítási napokon,
o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,
• írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon, második évfolyamon félévkor értékelő lapokon, a többi évfolyamon az ellenőrző könyvben

6. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az intézmény munkaterv tartalmazza és a hirdetőtáblán megtekinthető.

6. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatóságával, tagintézmény-vezetőivel, nevelőivel vagy a szülői munkaszervezet vezetésével.

13. Az intézmény működési rendje

Az intézmény épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig Homokszentgyörgyön 7 óra 30 perctől, Ladon 7 óra 20 perctől, Kálmáncsán 7 óra 15 perctől addig tart nyitva, amíg az intézményben pedagógus által felügyelt foglalkozások vannak, de legalább 16 óráig.

1. Az intézményben tartózkodó tanuló felügyeletét az intézmény nyitástól zárásig biztosítja.

2. Az iskolába a tanulóknak reggel 745-ig kell megérkezniük.

3. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
Szünet Homokszentgyörgy
1. 8 – 0845
2. 900 – 0945
3. 1000 – 1045
4. 1055 – 1140
5. 1150 – 1235
6. 1245 – 1330


4. Az időjárástól függően az ügyeletes nevelők utasítása alapján az óraközi szüneteket a tanulók lehetőség szerint a szabad levegőn töltik. A tanulók egyéb esetekben a tantermekben ill. a folyosón maradhatnak, a ladi tagintézményben a zsibongóban.

5. A pedagógus ügyeletes munkáját diákügyeletesek segíthetik. A diákügyeletesek feladatai:
• a szünetekben az ügyeletes tanár felügyeletével felügyelnek a rendre,
• ellenőrzik, hogy a tantermekben csak a jogosult tanulók tartózkodjanak
• ellenőrzik a sorakozók-, be ill. felvonulások rendjét.

6. Az első és második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben valamint az ebédlőben étkezhetnek.

7. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére hagyhatja el, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató, tagintézmény-vezető, igazgatóhelyettes engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából osztályfőnöke vagy az igazgató, tagintézmény-vezető engedélyével távozhat.

8. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári, tagintézmény-vezetői irodákban történik 8.00 óra és 16.00 óra között.

9. Az intézmény a tanítási szünetekben, nevelés nélküli napokon a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény igazgatója, tagintézmény-vezetői határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza a helyben szokásos módon.

10. A gyermekek, tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az intézmény igazgatója adhat.

11. Az intézmény épületeiben az intézményi dolgozókon, a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény igazgatójától, tagintézmény-vezetőktől engedélyt kaptak.

12. Az intézmény épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a takarítónők, a karbantartók, az óraközi szünetekben az ügyeletes pedagógusok figyelemmel kísérik.


14. A tanulók tantárgyválasztása

Az intézményben az oktatás-nevelés helyi tanterv szerint történik, ahol Homokszentgyörgyön és Kálmáncsán szabadon felhasználható órákat a tantárgyak óraszámának megnövelésére használtuk, Ladon pedig a nemzetiségi tanterv lefedi a szabadon választható tantárgyak óraszámát is.


15. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,
a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

1. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az
intézmény helyiségeinek használói felelősek:
• az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért,
• az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
• az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

2. Minden gyermek, tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az intézmény udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működhetnek:
• osztályonként két-két hetes,
• tantárgyi felelősök.

3. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A
hetesek feladatai:
• gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint);
• a szünetben a termet kiszellőztetik;
• a szünetben a tanulókat kiküldik az udvarra, a zsibongóba az ügyeletes tanár utasítása szerint;
• az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,
• az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
• ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot,
• az óraközi szünetben a táblát letörlik és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát,
• ügyelnek az osztálytermekben lévő felszerelésekre, értékekre.

4. Az egyes tanórán kívüli intézményi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük.

16. Tanórán kívüli foglalkozások

1. Az intézmény a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezheti:
• Délutáni tanulást segítő foglalkozások.
• Diákétkeztetés.
• Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások.
• Iskolai sportkör.
• Szakkörök.
• Versenyek, vetélkedők, bemutatók. Kirándulások.
• Erdei iskola.
• Szabadidős foglalkozások.
• Iskolai könyvtári foglalkozás.
• Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.

2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az intézmény nevelői a tanítási órákon kívül 1600 óráig szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején lehet jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézmény igazgatója adhat.

5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató, tagintézmény-vezető engedélyével a foglalkozásról kizárható.

6. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon az éves munkatervben megállapított nyitvatartási rend szerint tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és intézményi dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A ladi Könyvtár szolgáltatásait a helyben lakó beiratkozott felnőttek is igénybe vehetik.

 

17. A gyermekek, tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolása

1. A tanuló hiányzását foglalkozásokról, tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.

2. A szülő egy nevelési év, tanév folyamán gyermekének három különálló nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az intézmény igazgatója, a tagintézmény-vezetők adhatnak.

3. A tanuló a szülő előzetes engedély kérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.

4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.

• 1 napig terjedő mulasztás esetén szülői (évente 3x1 nap),igazolással,
• az ennél hosszabb mulasztást orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőn belül nem igazolja távolmaradását. A tanuló első igazolatlan mulasztásakor az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni.

6. A tanórára késve érkező tanulókat a pedagógus beengedi a tanórára, de a naplóba a késés tényét bejegyzi. A késést az osztályfőnöknél igazolni kell. Az igazolatlan késések idejét összeadjuk és amennyiben ez az idő eléri a 45 percet, akkor azt egy igazolatlan tanórának tekintjük.


18. A tanulók jutalmazása

1. Azt a gyermeket, tanulót, aki képességeihez mérten
• példamutató magatartást tanúsít,
• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
• vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
• vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez
az, iskola jutalomban részesíti.

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
• szaktanári dicséret,
• osztályfőnöki dicséret,
• igazgatói dicséret,
• nevelőtestületi dicséret,


Az iskolában – a tanév végén– elismerésként a következő dicséretek adhatók:

• ladi tagintézményben „Jó tanuló, jó sportoló” vándorserleg. ( minden év végén)
• A homokszentgyörgyi intézményben „Az iskola kiváló növendéke” ( nyolcadik évfolyam befejezése után)


3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:
• szaktárgyi teljesítményért,
• példamutató magatartásért,
• kiemelkedő szorgalomért,
• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért
dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.

4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el megkapja az „Iskola kiváló növendéke” címet, oklevelet és könyvjutalomban részesül, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.

5. Az intézményi szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és/vagy könyvjutalmat kap, melyet az intézmény közössége előtt vehet át.

6. Az intézményen kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon,
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek.

7. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

8. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

19. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

1. Azt a tanulót, aki
• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
• vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
• vagy igazolatlanul mulaszt,
büntetésben lehet részesíteni.

2. Az iskolai büntetések formái
• szaktanári figyelmeztetés,
• osztályfőnöki figyelmeztetés,
• osztályfőnöki intés,
• osztályfőnöki megrovás,
• igazgatói figyelmeztetés,
• igazgatói intés,
• igazgatói megrovás,
• nevelőtestületi figyelmeztetés,
• nevelőtestületi intés,
• nevelőtestületi megrovás,
• áthelyezés más oktatási intézménybe.

3. Három szaktanári figyelmeztetés után a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kap.

4. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet, illetve el kell térni.

5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása;
• a szándékos károkozás;
• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
• ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek.

6. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézmény igazgatója, tagintézmény-vezetői, ill. a nevelőtestület dönt.

7. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

8. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az intézmény igazgatója határozza meg.

20. A tanulmá¬nyok alatti vizsgák sza¬bályai

Vizsga:
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.


Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításá-hoz, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) a meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésé-re vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők.

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni.
Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

Tanulmányok alatti vizsgát vagy független vizsgabizottság előtt vagy iskolánkban lehet tenni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.


A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő vizsgázó
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó (szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján) számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni.
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok
során alkalmazott segédeszközt használja,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.

 

 

AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI, KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDJE

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.

Írásbeli osztályozó- és javítóvizsga értékelése:

Alsó tagozat felső tagozat

91–100% jeles (5) 90–100% jeles (5)
80-90 % jó (4) 76–89% jó (4)
61–79% közepes (3) 56–75% közepes (3
41–60% elégséges (2) 30–55% elégséges (2)
40%-tól elégtelen (1) 29%-től elégtelen (1)

VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI

Irodalom írásbeli + szóbeli vizsga
Magyar nyelvtan írásbeli + szóbeli vizsga
Történelem írásbeli + szóbeli vizsga
Hon- és népismeret(/ német hon és népismeret) írásbeli + szóbeli vizsga
Idegen nyelv ( német) írásbeli + szóbeli vizsga
Matematika írásbeli + szóbeli vizsga
Természetismeret írásbeli + szóbeli vizsga
Fizika írásbeli + szóbeli vizsga
Földrajz írásbeli + szóbeli vizsga
Biológia írásbeli + szóbeli vizsga
Kémia írásbeli + szóbeli vizsga
Technika és életvitel írásbeli + szóbeli vizsga
Informatika gyakorlati vizsga
Testnevelés gyakorlati vizsga
Ének gyakorlati vizsga
Vizuális kultúra gyakorlati vizsga

Javítóvizsga:

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.

A szaktanár az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgára kötelezett tanulót a szorgalmi idő végén(legkésőbb június 30-ig) írásban tájékoztatja a vizsga menetéről és arról, hogy milyen anyagrészekből kell vizsgát tennie. A tanuló aláírásával igazolja ennek tudomásulvételét.

A tanuló köteles gondoskodni a szaktanár által előírt tankönyv(ek), munkafüzete(ek) beszerzéséről ( ha szükséges könyvtári kölcsönzéssel), melyekre a vizsga anyaga épül.


Különbözeti vizsga

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.

Pótló vizsga

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/javító/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki.


21. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az intézménybe

1. Az iskolába veszélyes tárgyakat (PL: olló, puska, kés) nem hozhatnak.

2. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más veszélytelen dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, és a hozott tárgy nem zavarja a tanórát, a foglalkozást.

3. Otthonról játékokat, nagyobb értékű tárgyakat, pénzt a tanuló csak indokolt esetben hozhat. Ezekért az intézmény nem vállal felelősséget.

4. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, az eset súlyosságától függően büntetésbe részesül.

5. A kerékpárokat az intézménybe járáshoz és hazamenetelhez használhatják a gyermekek, tanulók, de az intézmény területén azt csak tolni lehet, és az udvar kijelölt részén kell tartani. A kerékpárért az intézmény nem vállal felelősséget.


22. Térítési díj befizetése és visszafizetése

1. Az étkezési térítési díjakat az előző hónapban elfogyasztott étkezések ellentételezéseként minden hónap 6-15-éig kell befizetni az élelmezésvezetőknél.
2. Az a gyermek, tanuló, aki későn érkezik vagy hiányzását nem jelenti legkésőbb az adott nap reggel 800 órájáig, arra a napra térítési díjat köteles fizetni.

23. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

1. A Házirendet módosítani a nevelőtestületnek és a diáktanácsnak áll jogában.

2. A Házirend akkor válik hatályossá, ha a szülői munkaszervezetek, a diáktanácsok egyetértettek vele, a nevelőtestület elfogadta és az igazgató jóváhagyta.

3. Az érvényben lévő Házirend módosítását bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára kezdeményezheti az intézmény igazgatója, a diákönkormányzatok iskolai vezetősége, a nevelőtestület, a szülői munkaszervezetek vezetősége.


24. Záró rendelkezések


1. Ez a házirend 2013.év 05. hó 10. napján – az intézmény vezetőjének jóváhagyásával – lépett hatályba.

 


Kelt: Homokszentgyörgy, 2013.05.10.
P.H.
igazgató

1. sz. melléklet

Az intézmény közösségeinek elvárásai az iskolába járó gyermekek magatartásával, viselkedésével kapcsolatban


1. A tanítókat, tanárokat az intézmény többi dolgozóját és az idegen belépő személyeket is a napszaknak megfelelő köszöntéssel kell üdvözölni.
2. Ha a tanuló tanítási órára való felkészülése figyelembe vehető, vagy elfogadható akadályba ütközött, akkor azt az óra elején a tanteremben jelentenie kell az órát tartó tanítónak, tanárnak.
3. A tanórákhoz szükséges felszereléseken kívül más tárgyakat csak tanári engedéllyel és saját felelősségükre hozhatnak a tanulók az iskolába, amennyiben az veszélytelen és a tanórát nem zavarja.
4. A tanulók az iskola területére az egészségre ártalmas, illetve testi épséget veszélyeztető eszközt, anyagot nem hozhatnak be!
5. A teremből való távozáskor a padokat üresen és tisztán kell hagyni.
6. Az iskola területén és bárhol iskolai rendezvényen, osztálykiránduláson a dohányzás, a szeszesital és kábító hatású szer fogyasztása tilos.
7. A tanuló a tanári szobába csak indokolt esetben, engedéllyel mehet be.
8. Tornacipő és tornaruha használata kötelező. A tornacipő csak sima gumitalpú lehet. Stoplis cipő használata tilos!
9. A testnevelés óra előtt a tanulóknak az öltözőben kell tartózkodniuk.
10. A tornaterem és öltöző felszerelési tárgyaiért a bent tartózkodók felelnek. Az esetlegesen okozott kárért anyagi felelősség terheli a tornaterem használóit.
11. A testnevelés alól felmentett tanulóknak a testnevelésórán kell tartózkodniuk.
12. Az iskola munkahely; a diákok megjelenése ennek megfelelően legyen tiszta, rendes, a divat szélsőségeit, a feltűnést kerülő! A szélsőséges, kihívó, hajviselet, smink, hiányos ruházat viselése nem megengedett, a testékszer, a színes körömlakk és a túlzott ékszerhasználat viselése tilos.
13. Iskolai ünnepélyeken és minden egyéb olyan rendezvényen, ahol a nevelőtestület ezt előírja az alkalomhoz illő öltözékben kell megjelennie a tanulóknak. (Ajánlott a lányoknak a fehér blúz és a sötét alj, a fiúknak sötét nadrág (nem farmer), fehér ing.)
14. Tanulóink az iskola tantermeit tanítási idő után csak indokolt esetben, előzetes egyeztetés alapján és tanári felügyelettel vehetik igénybe.
15. A mobiltelefont az iskola területén ki kell kapcsolni! A szabály be nem tartása szaktanári figyelmeztetést von maga után.
16. Az iskola területén rágógumizni-, az iskolában napraforgót, tökmagot behozni és azzal szemetelni tilos.
17. A tanórák után csak azok a tanulók tartózkodhatnak az intézményben, akik tanórán kívüli foglalkozáson vagy más az intézmény által szervezett programon vesznek részt,

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 


1. A házirend célja és feladata 2
2. Az I. István Általános Iskola és tagintézményei házirendjének elfogadása és jóváhagyása 3
3. A házirend hatálya 4
4. A házirend nyilvánossága 4
5. Gyermeki, tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 4
6. A tanulók jogai 5
7. Tanulói jogok érvényesítése az iskolában 6
8. A tanulók kötelességei 6
9. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló óvó- védő szabályok 7
10. A gyermekek, tanulók közösségei 8
11. Az iskolai diákönkormányzat 9
12. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 10
13. Az intézmény működési rendje 11
14. A tanulók tantárgyválasztása 12
15. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 12
16. Tanórán kívüli foglalkozások 13
17. A gyermekek, tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolása 14
18. A tanulók jutalmazása 14
19. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 15
20. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 16
21. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az intézménybe 19
22. Térítési díj befizetése és visszafizetése 19
23. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 19
24. Záró rendelkezések 20
25. MELLÉKLET 21